GMC Non-Discrimination Policy

In accordance with Federal law and U.S. Department of Agriculture policy, this institution is prohibited from discriminating on the basis of race, color, national origin, age, disability, religion, sex, and familial status. (Not all prohibited bases apply to all programs.)

To file a complaint of discrimination, write:

USDA, Director
Office of Civil Rights
1400 Independence Avenue S.W.
Washington, D.C. 20250-9410

Or call (800) 795-3272 (voice)
Or (202) 720-6382 (TDD)

This institution is an equal opportunity provider and employer.

SPANISH

Glenn Medical Center cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Glenn Medical Center no excluye a las personas ni las trata de forma diferente debido a su origen étnico, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

Glenn Medical Center:

Si necesita recibir estos servicios, comuníquese con Barbara Rydgren.

Si considera que Glenn Medical Center no le proporcionó estos servicios o lo discriminó de otra manera por motivos de origen étnico, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar un reclamo a la siguiente persona: Barbara Rydgren, Administrator, 1133 W. Sycamore Street, Willows, CA, 95988, 530-934-1881,

[TTY 711], 530-934-1818, brydgren@localhost. Puede presentar el reclamo en persona o por correo postal, fax o correo electrónico. Si necesita ayuda para hacerlo, Barbara Rydgren, Administrator está a su disposición para brindársela.También puede presentar un reclamo de derechos civiles ante la Office for Civil Rights (Oficina de Derechos Civiles) del Department of Health and Human Services (Departamento de Salud y Servicios Humanos) de EE. UU. de manera electrónica a través de Office for Civil Rights Complaint Portal, disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o bien, por correo postal a la siguiente dirección o por teléfono a los números que figuran a continuación:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Puede obtener los formularios de reclamo en el sitio web http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

TAGALOG

Sumusunod ang Glenn Medical Center sa mga naaangkop na Pampederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian. Ang Glenn Medical Center ay hindi nagtatangi ng mga tao o hindi nagpapakita ng ibang pakikitungo dahil sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian.

Ang Glenn Medical Center ay:

Maaari ka ring maghain ng reklamo sa mga karapatang sibil sa U.S. Department of Health and Human Services (Kagawaran ng Mga Serbisyong Pangkalusugan at Pantao ng U.S.), Office for Civil Rights (Tanggapan para sa Mga Karapatang Sibil), sa electronic na paraan sa Office for Civil Rights Complaint Portal, na makikita sa https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o sa pamamagitan ng koreo o telepono sa: U.S. Department of Health and Human Services 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) Ang mga form ng reklamo ay makukuha sa http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

PORTUGUESE

Glenn Medical Center cumpre as leis de direitos civis federais aplicáveis e não exerce discriminação com base na raça, cor, nacionalidade, idade, deficiência ou sexo. Glenn Medical Center não exclui ou trata de forma diferente devido à raça, cor, nacionalidade, idade, deficiência ou sexo.

U.S. Department of Health and Human Services 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) Os formulários de reclamações encontram-se disponíveis em http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

GUJARATI

Glenn Medical Center સમવાયી નાગ􀂈રક અિધકાર કાયદા સાથે 􀉅ુસંગત છે અને 􀄤િત,રંગ, રાષ્ટ્ર􀂎ય 􀈺ળ, 􀓘મર, અશક્તતા અથવા 􀂇લ􀂄ગના આધાર􀂰 ભેદભાવ રાખવામા ંઆવતો નથી. Glenn Medical Center 􀄤િત, રંગ, રાષ્ટ્ર􀂎ય 􀈺ળ, 􀓘મર, અશક્તતા, અથવા લ􀒫􀂇ગક કારણ લોકો બાકાત નથી અથવા તેમની સાથે અલગ વતર્ન કરવામા ંઆવ􀈱 ુંનથી. ૂ

Glenn Medical Center:

અમાર􀂎 સાથે અસરકારક ર􀂎ત સદં􀂰શાવ્યવહાર કરવામા ંઅક્ષમ 􀈐વા ક અશક્ત લોકોમાટ􀂰 નીચે પ્રમાણેની મફત સહાય અને સેવાઓ 􀈶ર􀂎 પાડવામા ંઆવે છે:

લાયકાત ધરાવતા સાંક􀂰િતક ભાષાના 􀈳ુભાિષયા

અન્ય ફોમ􀂱ટમા લખાયલે મા􀂈હતી (મોટ􀂎 િપ્રન્ટ, ઓ􀂈ડયો, 􀉅લભુ ઇલક્ટ્રોિનક ફોમ􀂱ટ, ં ે

અન્ય ફોમ􀂱ટ)

􀈐ની પ્રાથિમક ભાષા 􀓔ગ્રે􀄥 ન હોય તેવા લોકોને નીચે પ્રમાણેની મફત ભાષા સેવાઓ􀈶ૂર􀂎 પાડવામાં આવે છેઃ
લાયકાત ધરાવતા 􀈳ુભાિષયા

અન્ય ભાષાઓમાં લખવામાં આવેલી મા􀂈હતી

તમાર􀂰 આ સેવાઓની જ􀄮ર હોય તો, સંપકર્ કરો Barbara Rydgren, Administrator

જો તમે માનતા હો ક􀂰 આ સેવાઓ 􀈶ર􀂎 પાડવા માટ􀂰 Glenn Medical Center િનષ્ફળ ગયા છે અથવા 􀄤િત, રંગ, રાષ્ટ્ર􀂎ય 􀈺ળ, 􀓘મર, અશક્તતા અથવા 􀂇લ􀂄ગના આધાર􀂰 અથવા અન્ય પ્રકાર ભદભાવ રાખ છ, તો તમે Barbara Rydgren, Administrator, 1133 W. Sycamore Street, Willows, CA, 95988, 530-934-1881, [TTY number -711], 530-934-1818, brydgren@localhost સમક્ષ ફ􀂈રયાદ દાખલ કર􀂎 શકો છો. તમે ફ􀂈રયાદ 􀄮બ􀄮મા ંઅથવા મેઇલ, ફક્સ, અથવા ઇમેઇલ દ્વારા દાખલ કર􀂎 શકો છો. તમને ફ􀂈રયાદ દાખલ કરવામા ંમદદ જોઈતી હોય તો Barbara Rydgren, Administrator તમને મદદ કરવા માટ􀂰 ઉપલબ્ધ છે.

તમેthe U.S. Department of Health and Human Services (ધી 􀈻.ુ એસ. ડ􀂎પાટમ􀒪ટ ઓફ હલ્થ 􀂰એન્ડ 􀉖મન ુ સવ􀂘િસસ), Office for Civil Rights (ઓફ􀂎સ ફોર િસિવલ રાઇટસ ]ને પણ) ર્

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobb.jsf Office for Civil Rights Complaint પર ઉપલબ્ધ

Portal, મારફત િવ􀄤􀈰 ર􀂎તે અથવા નીચના સરનામે મેઇલ ક ફોન કર􀂎 ફ􀂈રયાદ ન􀒭ધાવી શકો છો ે ુ ે 􀂰

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

ફ􀂈રયાદ􀈵ું ફોમર્ અહ􀂎 ઉપલબ્ધ છે . http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

HMONG

Glenn Medical Center ua raws cov kev cailij choj yuam siv ntawm Tsom Fwv Nrub Nrab Teb Chaw hais txog pej xeem cov cai (Federal civil rights laws) thiab tsis ciav-cais leejtwg vim nws hom neeg, nqaij tawv, lub tebchaws tuaj, hnub nyoog, kev tsis taus, los yog poj niam txiv. Glenn Medical Center tsis cais cov neeg los yog coj ntxawv rau lawv vim haiv neeg, xim tawv nqaij, tuaj teb chaws twg, hnub nyoog, kev tsis taus, los yog poj niam txiv.

Glenn Medical Center:

Koj kuj muaj peev xwm ua tau ib daim ntawv tsis txaus siab rau cov cai pej xeem mus rau Mekas Department of Health and Human Services (Thawj Fab Pab Kev Noj Qab Haus Huv thiab Pab Tib Neeg), Office for Civil Rights (Chaw Ua Hauj Lwm txog Pej Xeem Cov Cai), tshuab hluav taws xob los ntawm Office for Civil Rights Complaint Portal, nyob rau hauvhttps://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, los yog xa ntawv lossis hu xovtooj ntawm: U.S. Department of Health and Human Services 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) Cov qauv ntawv tsis txaus siab muaj rau ntawmhttp://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

LAO

Glenn Medical Center ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິດທິພົນລະເມືອງຂອງຣັຖບານກາງທີ່ບັງຄັບໃຊ້ ແລະບໍ່ຈຳແນກບຸກຄົນໂດຍອີງໃສ່ພື້ນຖານດ້ານ ເຊື້ອຊາດ, ສີຜິວ, ຊາດກຳເນີດ, ອາຍຸ, ຄວາມພິການ, ຫຼື ເພດ. Glenn Medical Center ບໍ່ຈຳແນກບຸກຄົນ ຫຼື ປະຕິບັດຕໍ່ພວກເຂົາໂດຍແຕກຕ່າງດ້ວຍເຫດຜົນດ້ານ ເຊື້ອຊາດ, ສີຜິວ, ຊາດກຳເນີດ, ອາຍຸ, ຄວາມພິການ, ຫຼື ເພດ.

Glenn Medical Center:

U.S. Department of Health and Human Services 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) ຟອມຄຳຮ້ອງທຸກມີໃຫ້ທີ່ເວັບໄຊ http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

MONGOLIAN

Glenn Medical Center (Глэнн Эрүүл Мэндийн Төв)-ийн хамт олны аливаа гишүүнийг  (өвчтөн, ажилчин, эмнэлгийн ажилтан г.м) нас, гарал үүсэл, 1973 оны Нөхөн Сэргээлтийн Хуулийн 504-p Хэсэгт заасан болон Америкийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй Иргэдийн Тухай Хуульд тодорхойлсончлон биеийн хөгжлийн чадвар, хүйс, хүйсийн сонирхол/ итгэл үнэмшил, гэрлэлт, гэр бүлийн байдал, яс үндэс, жирэмсэн эсэх, арьс өнгө, шашин шүтлэг, бэлгийн чиг хандлага, цэргийн алба хаасан эсэх, мөн Холбооны болон мужийн хуулиар хамгаалагдсан бусад нөхцөлөөр ялгаварлан гадуурхах, хүчирхийлэхийг эрс хориглон ийм үйлдлийг үл тэвчих ба мөн дээр дурьдсан нөхцөлүүдийн аль нэгийн улмаас Глэнн Эрүүл Мэндийн Төвөөс үзүүлэх хөнгөлөлт үйлчилгээ, хөтөлбөр, үйл ажиллагаанд оролцохыг нь хэн нэгэнд татгалзах үндэслэл болохгүй.